نمایش دادن همه 4 نتیجه

لینن طرحدار

170,000 تومان هر متر
عرض 1/5 چروک و آبرفت خیلی کم ایستایی نسبتا آهار دار کشسانی ندارد

لینن طرحدار آبی

170,000 تومان هر متر
عرض 1/5 چروک و آبرفت خیلی کم ایستایی نسبتا آهار دار کشسانی ندارد

لینن طرحدار نارنجی

170,000 تومان هر متر
عرض 1/5 چروک و آبرفت خیلی کم ایستایی نسبتا آهار دار کشسانی ندارد

لینن طرحدار سبز

170,000 تومان هر متر
عرض 1/5 چروک و آبرفت خیلی کم ایستایی نسبتا آهار دار کشسانی ندارد