هر 50 امتیاز یک شانس جهت چرخوندن گردونه شانش

(با چرخوندن گردونه 50 امتیاز از مجموع امتیازات شما در باشگاه مشتریان کسر می گردد)

امتیاز شما تا این لحظه :

برای مشاهده گردونه شانس باید وارد شوید